Reistijd wordt omgezet in ontspannen uren of juist rendabele, productieve uren

 

Voor vakkundig zakelijkvervoer bent u bij Randstadvervoer op het juiste adres.

Kwaliteit, perfectie,service en discretie zijn de sleutelwoorden die Randstadvervoer tot een begrip heeft gemaakt.

Wij hebben een jarenlange ervaring op het gebied van directievervoer,vip vervoer en businessvervoer.

 

Randstadvervoer biedt u vele mogelijkheden : 

 • Luxe auto met chauffeur
 • Chauffeursdiensten
 • Congres vervoer
 • Pendeldiensten

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat de opdrachtgever de vraag heeft of wij ook de mogelijkheid bieden om met geel kenteken vervoerd te worden. Randstadvervoer biedt deze mogelijkheid, wij beschikken over een exclusief wagenpark met luxe voertuigen, onder andere een aantal met geel kenteken. Dit laatste is voor de cliënt die onopvallend vervoerd wilt of dient te worden. 

 

Directiechauffeur :

Een directiechauffeur van Randstadvervoer is een beroepsmatig chauffeur en voldoet aan de hoogste eisen in dit segment van vervoer. Vanzelfsprekend is de rijvaardigheid van onze chauffeurs uitmuntend, onze directiechauffeurs hebben dan ook de specifieke rijvaardigheidstrainingen goed afgerond en zijn minimaal CCV-D1 gecertificeerd. Doorgaans worden onze beroeps chauffeurs voor langere periode bij klanten ondergebracht. uw eigen beroepschauffeur wordt zorgvuldig door Randstadvervoer uitgezocht en staat dan altijd voor u klaar. 

 

Direct een taxi bestellen ma t/m vr 07.00 - 18:00 uur 070-330 10 40

Voor het online reserveren geldt de 24 uur service

 

 

 

 

 

 

 

reiniging, te weigeren. Een dergelijke situatie doet zich in ieder

 

geval voor indien Handbagage bestaat uit:

 

a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens;

 

b. ontplofbare stoffen;

 

c. samengeperste gassen in reservoirs;

 

d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen;

 

e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;

 

f. verdovende middelen;

 

g. munitie.

 

3. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat

 

Handbagage van Reiziger niet verloren gaat of beschadigd

 

wordt.

 

 

Artikel 9: Vervoer van dieren

 

 

 

1. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende

 

lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijk draagbare mand, tas

 

of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op

 

schoot gehouden, worden meegevoerd. Honden mogen evenwel

 

ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd.

 

2. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen,

 

indien deze op enigerlei wijze voor Reiziger of voor de

 

Bestuurder lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een ernstige

 

ziekte.

 

3. Hulphonden, zoals blindengeleidehonden dienen onder alle

 

omstandigheden te worden meegenomen. Indien een Bestuurder

 

allergisch is, dient hij/zij binnen 15 minuten voor vervangend

 

vervoer te zorgen.

 

 

Artikel 10: Gevonden voorwerpen

 

 

 

Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming

 

van de algemene wettelijke bepalingen (artikel 5 t/m 12

 

boek 5 BW) ten aanzien van de aangifte- en mel dingsplicht en

 

het in bewaring geven en nemen, het volgende:

 

1. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij Vervoerder mededeling

 

te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom.

 

Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus

 

gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen.

 

Indien de vinder het gevonden voorwerp of de geldsom onder

 

zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs

 

van hem kan worden gevergd om de eigenaar of verliezer te

 

vinden .

 

2. Vervoerder is bevoegd een door Bestuurder gevonden of

 

door een ander gevonden en aan hem afgegeven voorwerp na

 

drie maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring

 

geschikt is, eerder te verkopen, voor zover het betreft niet kostbare

 

zaken.

 

3. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst

 

van een ingevolge lid 2 verkocht voorwerp of het bedrag van

 

een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven,

 

indien deze zich binnen één jaar na melding van verlies aanmeldt.

 

Indien de rechthebbende het gevonden voorwerp of de

 

opbrengst van de verkoop daarvan opeist, mag de Vervoerder

 

hem het verschuldigde bewaarloon en administratiekosten in

 

rekening brengen.

 

 

Artikel 11: Overmacht

 

 

 

1. Een tekortkoming kan Vervoerder niet worden toegerekend

 

wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, of als deze noch

 

krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende

 

opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht). Als de Vervoerder

 

door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens

 

Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, kan de Reiziger/

 

Opdracht gever de overeenkomst ontbinden. De Vervoerder zal

 

in dat geval door de Reiziger/Opdrachtgever vooruitbetaalde

 

bedragen zo spoedig mogelijk terugbetalen.

 

2. In geval van overmacht heeft Reiziger/Opdrachtgever geen

 

recht op schadevergoeding, behoudens het bepaalde in artikel

 

6:78 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid van Vervoerder

 

 

 

1. Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door

 

dood of letsel van de Reiziger ten gevolge van een ongeval dat

 

in verband met en tijdens het vervoer de reiziger is overkomen.

 

Vervoerder is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt

 

door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder

 

niet heeft kunnen vermijden en waarvan Vervoerder de gevolgen

 

niet heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die

 

vervoerder in genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd

 

is, is wettelijk beperkt tot € 1.000.000 per reiziger met een

 

maximum van € 15.000.000 per gebeurtenis.

 

2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door

 

geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van de handbagage,

 

voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan

 

tijdens het vervoer en is veroorzaakt:

 

a. door een aan Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening

 

van Vervoerder komt; of

 

b. door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder heeft

 

kunnen vermijden of waarvan de Vervoerder de gevolgen heeft

 

kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Vervoerder

 

mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van

 

Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 1.500,-

 

per Reiziger.

 

3. In geval van vertraging is Vervoerder wettelijk aansprakelijk

 

tot een maximum van € 1000,-.

 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van Reiziger

 

 

 

Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade te

 

vergoeden die hij of zijn Handbagage aan Vervoerder berokkent,

 

behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een

 

omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen

 

 

Artikel 1: Begripsomschrijving

 

 

 

In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan

 

onder:

 

1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per

 

Auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer

 

2000, waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen

 

dan wel wordt bepaald door het hanteren van de Taxameter.

 

Het vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.

 

2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/Opdrachtgever en

 

Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.

 

3. Taxistandplaats: een deel van de voor het openbaar verkeer

 

openstaande weg dat door de wegbeheerder is aangewezen als

 

parkeerplaats voor taxi’s.

 

4. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet

 

personenvervoer 2000.

 

5. Reiziger: de persoon die door Vervoerder wordt vervoerd.

 

6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst

 

aangaat met Vervoerder.

 

7. Opdracht:

 

a. een opdracht van een natuurlijke persoon aan een Vervoerder

 

die op een Taxistandplaats reizigers afwacht;

 

b. iedere andere opdracht van een Reiziger/Opdrachtgever aan

 

Vervoerder.

 

8. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens

 

Bestuurder(s) van de auto(’s) daaronder begrepen, die zich verbindt

 

personen te vervoeren per Auto.

 

9. Bestuurder: bestuurder van de auto waarmee taxivervoer

 

wordt verricht (de taxichauffeur) in dienst van Vervoerder met

 

inbegrip van andere Bestuurders van de auto, die niet in dienst

 

zijn van vervoerder maar wel dienst doen in zijn opdracht in een

 

vervoermiddel van Vervoerder of een vervoermiddel dat aan

 

Vervoerder beschikbaar is gesteld.

 

10. Handbagage: bagage die een Reiziger als gemakkelijk mee

 

te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder

 

begrepen levende dieren, alsmede andere voorwerpen die

 

door de Vervoerder als handbagage worden toegelaten.

 

11. Taxameter: apparaat in de auto dat de vervoerprijs overeenkomstig

 

de kenbaar gemaakte tarieven aangeeft. De Taxameter

 

dient zichtbaar aanwezig te zijn.

 

 

Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

 

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten

 

en vormen de basis voor de behandeling

 

van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, zoals

 

bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst

 

 

 

1. Een Vervoerovereenkomst komt tot stand door aanvaarding

 

door de Reiziger van het aanbod van de Vervoerder.

 

2. Als sprake is van een Opdracht als bedoeld in artikel 1 lid$7a.,

 

dan is Vervoerder verplicht deze opdracht te aanvaarden,

 

behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 1.

 

3. De verplichtingen van Vervoerder, waaronder artikel 7, gelden

 

eveneens tegenover de Reiziger die niet als Opdracht gever

 

optreedt.

 

 

Artikel 4: Beëindiging en annulering Vervoerovereenkomst

 

 

 

1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken

 

en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger

 

dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet

 

van de Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger (verder)

 

vervoert. Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten

 

het voertuig onmiddellijk te verlaten.

 

2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden

 

de Reiziger enige schade te vergoeden.

 

3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs tot

 

stand komt via de Taxameter, het bedrag verschuldigd dat de

 

Taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit.

 

Ingeval voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen,

 

is Reiziger een evenredig deel van de vooraf overeengekomen

 

prijs verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel

 

van de rit.

 

4. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Vervoerder

 

bestelde rit afzien. In een dergelijk geval is de Reiziger/

 

Opdrachtgever gehouden tot een schadeloosstelling naar redelijkheid

 

en billijkheid aan de Vervoerder wanneer sprake is van

 

aantoonbare schade. Dit geldt ook wanneer de Reiziger niet

 

verschijnt op de met de Vervoerder afgesproken plaats.

 

5. Ingeval Vervoerder bij een bestelde rit niet volgens af spraak

 

verschijnt, heeft Reiziger bij aantoonbare schade recht op een

 

op redelijkheid en billijkheid gebaseerde schade vergoeding.

 

 

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden - Reiziger

 

 

 

1. Reiziger is gehouden:

 

a. door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of

 

instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de door vervoerder

 

aangewezen zitplaats;

 

b. de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit.

 

Een boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting

 

door de Reiziger kan op deze worden verhaald.

 

2. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:

 

a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;

 

b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke

 

toestemming van Vervoerder;

 

c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;

 

d. het gebruiken van rookwaar;

 

e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen,

 

bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk

 

gedragen jegens Vervoerder en of anderen;

 

f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de uitoefening

 

van zijn taak.

 

3. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs,

 

hetzij de door de Taxameter bepaalde ritprijs te betalen.

 

4. Wanneer vóór of tijdens de rit omstandigheden aan de zijde

 

van Vervoerder zich opdoen of naar voren komen, die Reiziger

 

bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen,

 

doch die, indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs

 

voor hem grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst

 

niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Reiziger

 

bevoegd de overeenkomst op te zeggen. De opzegging

 

geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving van

 

de reiziger en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst

 

daarvan door vervoerder. Naar maatstaven van redelijkheid

 

en billijkheid zijn partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst

 

verplicht elkaar de daardoor geleden schade te

 

vergoeden.

 

5. Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming van de

 

rit te wijzigen; dit met inachtneming van het in lid 3 gestelde.

 

6. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze

 

verplicht het portier zodanig te openen, dat geen hinder en/of

 

gevaar voor het verkeer ontstaat.

 

 

Artikel 6: Betaling

 

 

 

1. Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst geschiedt

 

op grond van de Wet Personenvervoer 2000 vastgestelde en op

 

correcte wijze bekend gemaakte tarieven, zoals bepaald door de

 

Taxameter of waarbij de ritprijs van te voren overeen is gekomen.

 

2. Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder dienen

 

contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd

 

betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen

 

van elektronische betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.

 

3. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/Opdrachtgever te

 

bevorderen dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan.

 

Vervoerder is niet gehouden een hoeveelheid munten als

 

betaling aan te nemen, als het tellen daarvan een onevenredig

 

oponthoud veroorzaakt.

 

4. a. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(

 

en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen

 

op de te late betaling en de ondernemer de consument een

 

termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen

 

te voldoen, na het verstrijken van deze

 

14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke

 

rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de

 

door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening

 

te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:

 

15$procent over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10 procent

 

over de daaropvolgende € 2.500,- en 5 procent over de

 

volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer

 

kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde

 

bedragen en percentages.

 

b. Voor zover Reiziger/Opdrachtgever handelde in de uitoefening

 

van een beroep of bedrijf maakt Vervoerder aanspraak op

 

vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke

 

kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in

 

afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

 

incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan

 

15$procent van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum

 

van € 75,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald

 

gelaten factuur.

 

5. Partijen zijn gerechtigd om wederzijdse vorderingen te verrekenen.

 

 

Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden - Vervoerder

 

 

 

1. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem

 

meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te

 

vervoeren.

 

2. Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de bestemming te

 

brengen volgens de voor de Reiziger gunstigste weg: hetzij via

 

de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger

 

of de meldkamer/centrale nadrukkelijk verzoekt of

 

opdracht geeft om langs een andere route te rijden.

 

3. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn bij het inen

 

uitstappen alsmede het in- en uitladen van Handbagage,

 

tenzij zulks om (verkeers-)technische redenen onmogelijk is.

 

4. Vervoerder is bij gebruik van de Taxameter verplicht de stand

 

van de Taxameter bij het einde van de rit zo lang te laten staan,

 

dat Reiziger zich redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft

 

kunnen stellen.

 

5. Vervoerder is verplicht om, zoals voorgeschreven in artikel 1c

 

van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven

 

taxivervoer, aan de Reiziger een betalingsbewijs te verstrekken

 

waarop tenminste de daar voorgeschreven gegevens staan,

 

zoals de ritprijs en daarbij toegepaste tarieven, de gereden

 

afstand, naam, adres en nummer vergunning van het bedrijf,

 

kenteken voertuig, datum en begin- en eindtijdstip van de rit.

 

6. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke

 

gegevens, verkregen in verband met de boeking van

 

ritten of anderszins. Vervoerder verwerkt deze gegevens conform

 

de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

7. Als de Vervoerder het vervoer geheel of gedeeltelijk staakt,

 

stelt de hij Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het staken

 

en indien mogelijk van de redenen, de door hem te nemen

 

maatregelen en de mogelijke tijdsduur.

 

 

Artikel 8: Handbagage

 

 

 

1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te verpakken.

 

2. Vervoerder heeft het recht het vervoer van Handbagage,

 

welke door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan

 

zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of veront-

 

 

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer

 

 

 

gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage

 

op 6 november 2013, aktenummer 72/2013.

 

Deze algemene voorwaarden treden in werking per januari 2014.

 

 

KNV Taxi

 

 

 

Spui 188, 2511 BW Den Haag

 

Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag

 

T 070 375 17 51, F 070 345 58 53

 

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., I www.knv.nl

 

 

vermijden en voor zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan

 

niet heeft kunnen verhinderen. Reiziger kan geen beroep doen

 

op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage. Ook

 

schoonmaakkosten behoren tot de in dit artikel bedoelde vergoeding

 

van schade.

 

 

Artikel 14: Klachten en geschillen

 

 

 

1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoerovereenkomst

 

moeten volledig en duidelijk omschreven

 

worden ingediend bij Vervoerder binnen bekwame tijd nadat

 

Reiziger/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of

 

redelijkerwijs had moeten constateren.

 

2. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van

 

geschillen, bij klachten van Reiziger deze serieus en in redelijkheid

 

naar genoegen van Reiziger af te handelen.

 

3. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient Vervoerder

 

de klagende Reiziger te wijzen op de mogelijkheid het aldus

 

ontstane geschil aan de in lid 5 genoemde geschillencommissie

 

te kunnen voorleggen.

 

4. Reiziger moet ingeval hij Vervoerder aansprakelijk stelt voor

 

schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Vervoerder

 

melden. De aard en de omvang van de schade moet

 

daarbij bij benadering worden aangegeven.

 

5. Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder over

 

de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met

 

betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde

 

diensten, kunnen zowel door Reiziger/Opdracht gever als door

 

Vervoerder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie

 

Taxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

6. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in

 

behandeling genomen, indien Reiziger/Opdrachtgever zijn

 

klacht eerst aan Vervoerder heeft voorgelegd.

 

7. Nadat de klacht aan Vervoerder is voorgelegd dient het

 

geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk

 

bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 

8. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie,

 

is Vervoerder aan deze keuze gebonden. Indien Vervoerder

 

dit wil doen, moet hij Reiziger schriftelijk vragen zich binnen

 

vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Vervoerder

 

dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken

 

van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de

 

gewone rechter voor te leggen.

 

9. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van

 

de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement

 

van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.

 

De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij

 

wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil

 

is een vergoeding verschuldigd.

 

10. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven

 

genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis

 

te nemen.

 

 

Artikel 15: Nakomingsgarantie

 

 

 

1. KNV Taxi staat garant voor de nakoming van de bindend

 

adviezen van de Geschillencommissie Taxivervoer door haar

 

leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na

 

de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt.

 

Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing

 

door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit

 

dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

 

2. KNV Taxi verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat

 

het geschil door de Geschillencommissie Taxivervoer ter zitting

 

is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de

 

volgende situaties sprake is:

 

a. aan het lid is surseance van betaling verleend, of;

 

b. het lid is failliet verklaard, of;

 

c. de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

 

Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de

 

bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een

 

eerdere datum, waarvan KNV Taxi aannemelijk kan maken dat

 

de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd;

 

3. De garantstelling door KNV Taxi is beperkt tot € 10.000,- per

 

bindend advies. KNV Taxi verstrekt deze garantstelling onder de

 

voorwaarde dat de consument die op deze garantie een beroep

 

doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal

 

het uitgekeerde bedrag aan KNV Taxi overdraagt

 

(cedeert), gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de

 

nakomingsgarantie. Voor het meerdere heeft KNV Taxi een

 

inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend

 

advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat

 

de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere

 

eveneens aan KNV Taxi over te dragen, waarna deze organisatie

 

op eigen naam en op kosten van KNV Taxi de betaling

 

daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument

 

of de consument wordt aangeboden dat KNV Taxi op naam van

 

de consument en op kosten van KNV Taxi de (buiten)gerechtelijke

 

incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van

 

KNV Taxi.

 

 

Artikel 16: Overige voorwaarden

 

 

 

1. KNV Taxi zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in

 

overleg met de Consumentenbond.

 

2. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van

 

toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands

 

recht.

 

3. Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de wijze

 

waarop Reiziger/Opdrachtgever op diens verzoek deze Voorwaarden

 

kan verkrijgen.

 

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar en te raadplegen

 

via internet, onder meer op www.knv.nl, en desgevraagd ook

 

kosteloos verkrijgbaar bij de vervoerder.

 

 

Met een lichamelijke beperking bent u niet op huis aangewezen!

Randstadvervoer heeft ook rolstoelbussen in haar wagenpark, en vervoert alle maten rolstoelen.

Wilt u een dagje uit naar familie of vrienden, ook dan kunt u terecht bij Randstadvervoer De chauffeurs hebben een ruime ervaring met het rolstoel vervoer, en zijn daarbij ook gediplomeerd.

Alle rolstoelbussen beschikken over een lift systeem en rijden volgens de code VVR, zodat het veilig en comfortabel is om de rolstoel in de bus te vervoeren.Onze rolstoel bussen zijn uitgerust met spanbanden, zodat elke rolstoel veilig vastgezet kan worden. 


Uiteraard zijn al onze rolstoel bussen ook uitgerust met zit plaatsen voor meereizende begeleiders.

 

 

direct een taxi bestellen : ma t/m vr van 07.00 -18.00 uur 070-330 10 40

Voor het online reserveren geldt de 24 uur service

 

Uw vakantie begint al bij het instappen van de taxi / bus naar de luchthaven. 

Wij regelen dat snel, goed en klantvriendelijk voor u.

Uw voordelen:

 •  Uw taxi komt gegarandeerd op tijd
 
 •  Geen gesleep met uw koffers
 
 •  Niet afhankelijk van anderen
 
 • Geen parkeerkosten op Schiphol
 
 • Ook al heeft uw vlucht vertraging, wij houden dit in de gaten
 
 • Dus ook het eind van uw vakantie komt tot een goed resultaat

 

Prijs Regio Den Haag, Schiphol

 • Een enkele reis met een taxi € 75,00 
 • Retour met een taxi € 140,00
 • Een enkele reis met een bus € 95,00, max. 8 pers
 • Retour met een bus € 180,00

 

Online reserveren

 • U kunt online uw reservering boeken 24 uur van te voren
 • Wij sturen een bevestiging per mail terug
 • En u kunt met een gerust gevoel op vakantie
 • Klik hier om online te reserveren
 
 

Direct een taxi bestellen : ma t/m vr van 07.00 -18.00 uur 070-330 10 40. 

Voor online reserveren geldt de 24 uur service

 

Een dagje uit, een schoolreisje of een personeelsuitje.


Wij van Randstadvervoer beschikken over diverse bussen.
Ook werken wij samen met verschillende grote tour operators om aan uw vraag te kunnen voldoen.

Dus of het nu gaat om een 8 pers. busje een 19 pers. vip bus of een touringcar,bij ons is het mogelijk.

Wij regelen dit snel en vakkundig voor u.

 

 

 

 

direct een taxi bestellen : ma t/m vr van 07.00 -18.00 uur 070-330 10 40 

voor het online reserveren geldt de 24 uur service